12 maanden garantie

 Reparatie niet gelukt? Geld terug

 Geen onderzoekskosten

 Binnen 24 uur retour

  Gratis ophaalservice

Telefoonwacht – Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Gegevens van Telefoonwacht

Telefoonwacht is een handelsnaam van Glasnost Consultancy BV gevestigd te Leiden 9, 2318BZ en is tijdens kantooruren bereikbaar onder telefoonnummer +31 6 19 02 02 02. Telefoonwacht is tevens per e-mail te bereiken op contact@telefoonwacht.nl KVK: 65261968, BTW: NL856041932B01.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Telefoonwacht en een Klant waarop Telefoonwacht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Telefoonwacht, voor de uitvoering waarvan door Telefoonwacht derden dienen te worden betrokken.

2.3 Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Telefoonwacht en de Klant zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, Telefoonwacht zal zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de oorsprokelijke waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze deze algemene voorwaarden.

2.6  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien Telefoonwacht niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Telefoonwacht in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.8 Druk- en schrijffouten in de offerte zijn niet bindend.

2.9 Overeenkomsten, schriftelijke afspraken en orderbevestigingen zijn voor Telefoonwacht bindend, mits – middels daartoe bevoegde Klant– schriftelijk en / of mondeling bevestigd.

 

 

 

Artikel 3. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

3.1 Accessoires: Batterijen, opladers, geheugenkaarten en ander toebehoren aan toestel

3.2 Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek indient bij Telefoonwacht of een overeenkomst afsluit met telefoonwacht voor een reparatie.

3.3 Opdracht: Alle verzoeken, telefonisch, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klanten schriftelijk aanvaard door telefoonwacht.

3.4 Overeenkomst: Schriftelijke of mondelinge verbintenis tussen Telefoonwachten Klant voor een levering, reparatie of opdracht. Met verbintenis wordt bedoeld een overeenkomst die tot stand is gekomen door een aanbod en aanvaarding.

3.5 Prijzen: Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk vermeld.

3.6 telefoonwacht : Telefoonwacht onderdeel van Glasnost Consultancy BV

3.7 Reparateur: Telefoonwacht en partners

3.8 Schriftelijk: Berichtgeving ofwel bevestiging door middel van post, en / of elektronische wijze.

3.9 Toestel: Mobiele telefoon

3.10 Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Telefoonwacht

 

Artikel  4. Levering en uitvoering

4.1 De overeenkomst tussen Telefoonwacht en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Bij een overeengekomen levertijd tussen Telefoonwacht en Klant– schriftelijk en / of mondeling- betreft dit geen fatale termijn, mits uitzonderlijk anders tussen partijen overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Telefoonwacht derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Telefoonwacht dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om als nog uitvoering te geven aan de overeenkomst

4.3 Indien niet tijdig wordt geleverd, dient Klanteerst nakoming te vorderen bij De Telefoonwacht`om vervolgens bij verzuim in gebreke te stellen.

4.4 De Telefoonwacht heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5 De Telefoonwacht is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Telefoonwacht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Telefoonwacht zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Telefoonwacht gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Telefoonwacht bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van De Telefoonwacht op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

4.9 Indien de Telefoonwacht gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan De Telefoonwacht ter beschikking heeft gesteld.

4.10 Indien de Telefoonwacht bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is De Telefoonwacht onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 • Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
 • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de Telefoonwacht toekomende bevoegdheid of een op De Telefoonwacht rustende verplichting ingevolge de wet;
 • In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de

overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij De Telefoonwacht alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Telefoonwacht een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.12 Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Telefoonwacht gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de Telefoonwacht daardoor direct of indirect ontstaan.

4.13 Levering geschiedt op de wijze zoals door de Telefoonwach tschriftelijk aangegeven.

4.14 Onderdelen moeten op het moment van orderbevestiging worden ingeleverd bij de Telefoonwacht. Defecte onderdelen worden altijd eigendom van de Telefwoonwacht. Indien de klant na ondertekening van de orderbevestiging alsnog besluit om reparatie niet te laten uitvoeren, behoudt de Telefoonwacht het betreffende onderdeel zonder restitutie rechten van klant.

 

Artikel  5. Onderzoek en reparaties

5.1 Het aanmelden van reparaties kan via de daarvoor bestemde website van de Telefoonwacht plaatsvinden.

5.2 Indien Klant gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft de Telefoonwachthet recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.

5.3 Indien de Klant op de reparatie bon niet duidelijk heeft omschreven wat de klacht is dan worden door de Telefoonwacht de geconstateerde gebreken hersteld.

5.4 Pas nadat de Klan tzich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal de Telefoonwachtovergaan tot reparatie.

5.5 Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is de Telefoonwachtgerechtigd het product tegen onderzoekskosten/retourkosten  aan Klantte retourneren.

5.6 De Telefoonwacht voert pogingen uit tot reparatie voor het redden van uw kapotte product. Bij een niet succesvolle reparatie kan het zijn dat er onderzoek kosten/retourkosten.

5.7 Het niet binnen 14 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door de Telefoonwacht worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. De Telefoonwacht behoudt het recht het product terug te sturen tegen onderzoekskosten/retourkosten.

5.8 Als door de Telefoonwacht wordt geconstateerd dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is de Telefoonwacht gerechtigd het product tegen onderzoekskosten/retourkosten aan Klant te retourneren.

5.9 Wanneer een product schade heeft, kan er in bepaalde gevallen meer (interne) schade zijn die niet direct zichtbaar is dan wel optreden tijdens of na de reparatie. De Telefoonwacht is niet aansprakelijk voor deze schade ontstaan voor, tijdens of na een reparatie poging.

5.10 In het geval van reparaties verleent de Telefoonwacht een garantie van 12  maanden ten aanzien van het door de Telefoonwacht vervangen onderdeel dan wel ten aanzien van de aan het onderdeel verrichte werkzaamheden.

5.11 De Telefoonwacht is in geen geval aansprakelijk voor het vervallen van de officiële fabrieksgarantie van het product.

5.12 Indien tijdens de reparatie schade aan (een onderdeel van) het product ontstaat welke het gevolg is van een gebrek aan (een onderdeel van) het product dan is de Telefoonwacht hiervoor niet aansprakelijk.

5.13 Bij iedere vorm van glas-, val-, stoot-, water- en of oxidatieschade komt de garantie in het eerste lid van dit artikel te vervallen.

5.14  Indien de klant dan wel een derde na de door de Telefoonwacht verrichte reparatie zelf reparaties aan het product uitvoert komt de garantie als omschreven in het eerste lid van dit artikel te vervallen.

5.15 Indien blijkt dat reparatie van het toestel niet mogelijk is, en nadat de de Telefoonwacht de klant hiervan in kennis heeft gesteld, heeft de klant de mogelijkheid om het toestel gedurende 2 maanden op te halen. Na het verstrijken van 2 maanden rust op de de Telefoonwacht geen bewaarplicht meer en is hij gerechtigd om het toestel aan derden ter vernietiging mee te geven.

5.16 De Telefoonwacht geeft geen waterdichtheid garantie op gerepareerde toestellen.

 

Artikel 6. De overeenkomst

6.1 De Telefoonwacht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 • de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst de Telefoonwacht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van de Telefoonwacht kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de Telefoonwacht gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Telefoonwacht kan worden gevergd.

6.3 Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is de Telefoonwacht gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Telefoonwacht op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien de Telefoonwacht de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.5 Indien de Telefoonwacht op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Telefoonwacht, zal de Telefoonwacht in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de Telefoonwacht is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. De Telefoonwacht zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de Telefoonwacht genoemde termijn te voldoen, tenzij de Telefoonwacht anders aangeeft.

6.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) sureance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Telefoonwacht vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Telefoonwacht op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.8 Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan  afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Kwaliteit

7.1 Er wordt bij reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen of – wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is- ruilonderdelen.

7.2 Na reparatie zal Klanteen schriftelijke, gespecificeerde reparatie bon ontvangen van Probello, met een korte omschrijving van de door De Telefoonwachtverrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

7.3 Indien het apparaat door de fabrikant als waterdicht is bestempeld, is na de reparatie het apparaat spatwaterdicht. Complete waterdichtheid kan na reparatie niet worden gegarandeerd.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Producten blijven na aflevering aan Klant of het aan de door de Klant opgegeven adres het eigendom van de Telefoonwacht totdat Klant het volledige daarvoor verschuldigde bedrag heeft betaald.

8.2  Door de Telefoonwacht geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Telefoonwacht veilig te stellen.

 

8.4 In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van Klant of overlijden wanneer Klant een natuurlijke persoon is, is De Telefoonwacht gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

8.5 Bij gebruik van leen- of verhuurproducten is Klant zelf verantwoordelijk voor verzekering van deze producten, tegen risico’s van eventuele schade aangebracht door Klant, zoals onder andere brand, diefstal, beschadiging en / of transportschade.

8.6 Leen- of verhuurproducten zijn onvervreemdbaar eigendom van de Telefoonwacht en kan te allen tijde worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden, onafhankelijk van de overeengekomen leen- of verhuurperiode.

8.7 Voor het geval de Telefoonwacht zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Telefoonwacht en door de Telefoonwacht aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Telefoonwacht zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 De Telefoonwacht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Telefoonwacht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Telefoonwacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Telefoonwacht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Telefoonwacht zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 De Telefoonwacht kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4 Indien de Telefoonwacht ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Telefoonwacht gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling is uiterlijk verschuldigd vanaf het moment van op- of aflevering.

10.2 Betaling kan geschieden door middel van de volgende wijzen:

 • Per iDeal: bij ontvangst van het product zonder extra kosten;
 • Per Klarna: achteraf betalen mits dit mogelijk is en men akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Klarna;
 • Per overboeking: na aanschaf of reparatie van het product door middel van een factuur zonder extra kosten.
 • Betaling op factuur valt niet onder de standaard betaalmethoden. Alleen door regelmatig terugkerende klanten kan een verzoek tot betaling op factuur worden aangevraagd. Bij deze betalingswijze dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekening van De Telefoonwacht bijgeschreven te zijn.

10.3 Levering door de Telefoonwacht vindt in beginsel niet eerder plaats dan nadat het bedrag van de factuur volledig door of ten behoeve van de klant is betaald. de Telefoonwacht kan hierop uitzonderingen maken voor vaste klanten en wanneer de Telefoonwacht dat vooraf uitdrukkelijk met de klant overeen is gekomen. In dat geval dient betaling binnen 7 dagen na ontvangst van het product of levering van de dienst plaats te vinden.

10.4 Alle offertes, overeenkomsten, leveringen, reparaties en opdrachten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering wordt gedaan op basis van nacalculatie.

10.5 Facturering van honorarium en producten wordt gedaan op basis van bestede arbeidsuren en / of vervanging van onderdelen.

10.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de eerste herinnering na 30 dagen verstuurd. De betalingstermijn is dan zeven dagen en de klant is dan wettelijke sommatiekosten verschuldigd.

10.7 Indien betaling uitblijft na de eerste herinnering wordt de tweede herinnering na in totaal 36 dagen verstuurd. De betalingstermijn is dan zeven dagen en de klant dan is wettelijke sommatiekosten verschuldigd.

10.8 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.9 De Telefoonwacht heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in minderingvan de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10.10 De Telefoonwacht kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening vande betaling aanwijst. De Telefoonwacht kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10.11 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.12 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de Telefoonwacht echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 11. Garantie

11.1 Voor het bepalen van de garantievoorwaarden wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper.

11.2 Klant is verplicht het gebrek binnen 2 maanden na constatering te melden bij de Telefoonwacht, op straffe van verval van recht, tenzij wettelijk anders bepaald.

11.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de Telefoonwacht verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.

11.4 De Telefoonwacht geeft na het voltooien van de reparatie een levenslange garantie op de reparatie en de vervangen origineleonderdelen voor zover de nieuwe klacht aan de reparateur verwijtbaar is, mits anders schriftelijk overeengekomen met Klant. De garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van product aan de Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, almede reparaties verricht aan producten met bliksem- water of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

11.5 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan de Telefoonwacht te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Telefoonwacht in staat is adequaat te reageren. De Klant dient de Telefoonwacht in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

11.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal De Telefoonwacht de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van de Telefoonwacht, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan De Telefoonwacht te retourneren en de eigendom daarover aan De Telefoonwacht te verschaffen, tenzij De Telefoonwacht anders aangeeft.

11.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Telefoonwacht daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant. gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiéren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Telefoonwacht kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

11.9 Garantietermijnen kunnen afwijken wegens het door de Klant ter reparatie gestelde product. Deze afwijkende termijnen zullen door De Telefoonwachtschriftelijk aan Klantworden bevestigd.

11.10 Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

11.11 Indien het product een Apple telefoon is dan geldt de Apple Part garantie dat drie maanden bedraagt. Deze garantie wordt door Apple en Microsoft gegeven. Deze termijn gaat in als het product gereed is gemeld aan Klant.

11.12 Indien door de Telefoonwacht geleverde en / of gerepareerde producten worden aangesloten op niet-gecertificeerde bekabeling of apparatuur, danwel door niet gediplomeerde monteurs wordt aangesloten dan vervalt de garantie.

11.13 Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Ook geeft De Telefoonwacht geen enkele vorm van garantie op het correct functioneren van software danwel het voldoen aan de verwachting van Klant van de software.

11.14 Klant is verantwoordelijk voor reserve kopieën van mediagegevens, contactgegevens en andere gegevens voordat het product aan de Telefoonwachtter reparatie danwel onderzoek wordt aangeboden. De kopieën worden alleen door de Telefoonwacht gemaakt als de Klantdaar uitdrukkelijk schriftelijk om vraagt en indien dit mogelijk is. De Telefoonwacht is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking daarvan.

11.15 De door de Telefoonwacht verrichte onderzoeken en analyses zijn momentopnames en geven geen garantie voor een later tijdstip.

11.16 Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Artikel 12. Transport

12.1 De Telefoonwacht verzorgt in het transport van producten.

12.2 Producten worden beschermd en veilig verpakt gelabeld te zijn voor het vervoer.

12.3 Indien Klant kiest voor transport via een andere partij, is er sprake van een overeenkomst van lastgeving met de Telefoonwacht. De Telefoonwacht geeft een andere partij de opdracht om het transport voor risico van de Klant te verzorgen.

12.4 De kosten voor verzending komen voor rekening van de Klant. Hierbij wordt uitgegaan van de door andere partij gehanteerde prijzen.

 

Artikel 13. Herroepingsrecht

13.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Telefoonwacht mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

13.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Telefoonwacht mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

13.3 Verlengde bedenktijd voor producten, die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de Telefoonwacht. de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de Telefoonwacht de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

13.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

13.5 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

13.6 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als De Telefoonwacht  hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

13.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Telefoonwacht.

13.8 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Telefoonwacht. Dit hoeft niet als de Telefoonwacht heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

13.9 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door De Telefoonwacht verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.10 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

13.11 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als De Telefoonwacht niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als De Telefoonwacht aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

13.12 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

13.13 Als de Telefoonwacht de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

13.14 De Telefoonwacht vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten voor het retourneren van het product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Telefoonwacht aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

13.15 De Telefoonwacht gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

13.16 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Telefoonwacht de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 14. Klachtenregeling

14.1 klachten op geleverde diensten, reparaties en / of producten dienen binnen acht (8) dagen na overdracht van het product(en) schriftelijk aan de Telefoonwachtbekend worden gemaakt waarin de aard en grond der klachten is opgenomen.

14.2 Klachten over facturen dienen binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

14.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen wordt Klant geacht de geleverde/ gerepareerde/ verrichte werkzaamheden/ factuur te hebben goedgekeurd en worden klachten door de Telefoonwacht niet in behandeling genomen.

14.4 Indien klachten door de Telefoonwachtgegrond worden verklaard, is de Telefoonwacht gehouden ondeugdelijke producten te vervangen, zonder dat Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op schadevergoeding. Dit behoudens er sprake is van opzet, nalatigheid of schuld aan de zijde van de Telfoonwacht.

14.5 Als de klant het niet eens is met een incasso van zijn rekening, kan de klant per e-mail contact opnemen met de afdeling klantenservice via contact@telefoonwacht.nl . Klant ontvangt dan binnen één (1) werkdag een inhoudelijke reactie, schriftelijk per e-mail. Indien uw klacht gegrond wordt bevonden, zal het geïncasseerde bedrag onmiddellijk terug geboekt worden op de rekening waarvan het bedrag is geïncasseerd.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 De Telefoonwacht is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door de Telefoonwacht. De Telefoonwacht is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces of tijdens het transport naar de Klant tenzij anders is overeengekomen. De Telefoonwacht is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

15.2 De maximale aansprakelijkheid van de Telefoonwacht is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €400, -. De Telefoonwacht is gerechtigd de Klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.

15.3 De Telefoonwacht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Telefoonwacht is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

15.4 de Telefoonwacht is niet aansprakelijk voor letselschade welke het gevolg is van een gebrek aan het product.

15.6 Onzichtbare schade, zoals waterschade, die boven komt bij reparatie kan de Telefoonwacht niet voor aansprakelijk worden gesteld en ook niet voor de bijkomende kosten.

15.7 De Telefoonwacht is niet aansprakelijk voor de schade indien de tekortkoming in de nakoming het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 16 Risico-overgang

16.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1 Op alle door Telefoonwacht gesloten overeenkomsten, schriftelijke afspraken, verrichte reparaties en / of opdrachten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2 De overeenkomsten, schriftelijke afspraken worden geacht in Nederland te zijn gesloten en verricht.

17.3 In geval van geschillen is de rechtbank Amsterdam,  locatie Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.

 

 

Voor eventuele toelichting en/of vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers van de klantenservice, per email via contact@telefoonwacht.nl of telefonisch 0619020202. Deze algemene voorwaarden zijn tevens terug te lezen op onze website: www.telefoonwacht.nl

 

Artikel  18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

18.1 Van toepassing is steeds de laatste op de website van Telefoonwacht vermelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Telefoonwacht. 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.